Privacy reglement Oranjeborch Makelaars B.V.

Oranjeborch Makelaars is een onafhankelijke dienstverlener gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed. Zij
bemiddelt tussen partijen bij het tot stand komen van huur- en koopovereenkomsten. Daarnaast
adviseert en taxeert Oranjeborch Makelaars ten aanzien van bedrijfsmatig vastgoed.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

- Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;
- Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel doorzending,
verspreiding of enige vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
- Oranjeborch: een onafhankelijke dienstverlener in bedrijfsmatig vastgoed en formeel-juridisch de
partij die zeggenschap heeft om doel en middelen te bepalen van de verwerking van
persoonsgegevens door Oranjeborch;
- Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven, verwerkt door Oranjeborch, betrekking heeft;
- Medewerker: een persoon, die op betaalde of vrijwillige basis werkzaamheden voor Oranjeborch
verricht;
- Derde: ieder, niet zijnde Oranjeborch, een medewerker of enig ander persoon die onder rechtstreeks
gezag van Oranjeborch persoonsgegevens verwerkt, of een verwerker;
- Verzoeker: betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger;
- Verwerker: degene die ten behoeve van Oranjeborch in haar hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te
zijn onderworpen.

Artikel 2 Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Oranjeborch.

Artikel 3 Verwerkingsverantwoordelijke
1. Oranjeborch is verantwoordelijk ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en stelt het
doel en de middelen voor verwerking binnen haar organisatie vast.
2. Oranjeborch is verantwoordelijk voor naleving van dit privacy reglement en draagt ervoor zorg dat de
persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verwerkt.
3. Op het gebied van beheer van persoonsgegevens en op het gebied van beveiliging tegen verlies of
enige vorm van onrechtmatige verwerking treft Oranjeborch passende technische en organisa-
torische maatregelen.

Artikel 4 Doeleinden voor verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
1. Oranjeborch verzamelt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de navolgende doeleinden:
a. de dienstverlening door Oranjeborch en de uitvoering van overeenkomsten met cliënten;
b. het verrichten van de noodzakelijke (bedrijfs)activiteiten van Oranjeborch.
2. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
3. Oranjeborch heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ten einde te
verzekeren dat de verdere verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve
van deze specifieke doeleinden.

Artikel 5 Betrokkenen
Oranjeborch verzamelt en verwerkt in het kader van de in artikel 4 genoemde doeleinden
persoonsgegevens van kopers, verkopers, huurders, verhuurders, overige opdrachtgevers,
geïnteresseerden en leveranciers ten aanzien van bedrijfsmatig onroerend goed.

Artikel 6 Te verzamelen en te verwerken persoonsgegevens
Oranjeborch verwerkt de volgende persoonsgegevens in het licht van de in artikel 4 genoemde
doeleinden:
a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
b. Geslacht, burgerlijke staat, geboorteplaats en geboortedatum;
c. Contactgegevens, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen;
d. BTW-nummers;
e. Kadastrale informatie;
f. Informatie van de Kamer van Koophandel.

Artikel 7 Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
1. Oranjeborch verwerkt persoonsgegevens op basis van de navolgende grondslagen:
a. De verwerking geschiedt op basis van toestemming van de betrokkene;
b. De verwerking is noodzakelijk voor de dienstverlening door Oranjeborch aan de betrokkene;
c. De verwerking is noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan Oranjeborch is
onderworpen bij de uitvoering van overeenkomsten dan wel haar dienstverlening.
2. De betrokkene heeft te allen tijde het recht de onder lid 1 sub a genoemde toestemming in te
trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand
aan de intrekking intact.

Artikel 8 Informatiedragers
Persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt in papieren en/of digitale dossiers en systemen.

Artikel 9 Verstrekken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die niet zijn geanonimiseerd worden alleen aan derden verstrekt met toestemming
van de betrokkene of dienst wettelijke vertegenwoordiger, tenzij de verstrekking aan derden noodzakelijk
is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Oranjeborch onderworpen is of als dat
noodzakelijk is ter vrijwaring van vitaal belang van betrokkene of als dat noodzakelijk is voor de
behartiging van het gerechtvaardigd belang van Oranjeborch of een derde.

Artikel 10 Toegang tot persoonsgegevens en geheimhouding
1. Alleen medewerkers die door Oranjeborch zijn geautoriseerd hebben toegang tot het inzien,
verwerken en eventueel wijzigen van persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van hun werkzaamheden.
2. Alle medewerkers van Oranjeborch zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de
persoonsgegevens die door Oranjeborch zijn en worden verwerkt welke verplichting is vastgelegd in
een geheimhoudingsverklaring.
3. Deze geheimhoudingsplicht duurt voort na beëindiging van de werkzaamheden door de medewerker
voor Oranjeborch.

Artikel 11 Verwerkers
Oranjeborch maakt in verband met de verwerking van persoonsgegevens gebruik van de diensten van
derden, zogenaamde verwerkers. Met deze partijen heeft Oranjeborch verwerkersovereenkomsten
gesloten, waarmee onder andere zaken als naleving van de AVG, geheimhouding en het treffen van
adequate beveiligingsmaatregelen zijn afgesproken.

Artikel 12 Bewaartermijn
1. Oranjeborch bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar
dienstverlening, tenzij zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te
bewaren.
2. Oranjeborch heeft passende maatregelen getroffen teneinde te verzekeren dat de desbetreffende
persoonsgegevens uitsluitend voor de voormelde specifieke doeleinden worden gebruikt.

Artikel 13 Recht op inzage
1. Een betrokkene heeft het recht zich schriftelijk tot Oranjeborch te wenden met het verzoek mede te
delen welke persoonsgegevens van betrokkene worden verwerkt en op welke wijze.
2. Oranjeborch draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.
3. Oranjeborch deelt verzoeker binnen 4 (vier) weken na ontvangst van het verzoek mee welke
persoonsgegevens worden/zijn verwerkt. Indien persoonsgegevens worden verwerkt zal tegelijkertijd
aan verzoeker een volledig overzicht van de persoonsgegevens en een omschrijving van de
doeleinden voor verwerking worden meegedeeld.

Artikel 14 Uitoefening privacyrechten door betrokkene
1. De betrokkene, die al dan niet inzage in de persoonsgegevens heeft gekregen die door Oranjeborch
worden verwerkt, kan diens (wettelijke) privacyrechten uitoefenen door Oranjeborch schriftelijk te
verzoeken om verbetering, aanvulling, algehele verwijdering (op basis van het recht op vergetelheid),
diens persoonsgegevens digitaal beschikbaar te stellen (in het kader van het recht op
dataportabiliteit) of afscherming van de persoonsgegevens, indien hij/zij van oordeel is dat
(bijvoorbeeld):
a. de opgenomen persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn;
b. voor het doel of de doeleinden van de verwerking de opgenomen persoonsgegevens onvolledig
of niet (meer) ter zake dienend zijn;
c. de opgenomen persoonsgegevens anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn/worden
verwerkt.
2. Oranjeborch zal de verzoeker binnen 4 (vier) weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk
berichten. Deze termijn kan met 4 (vier) weken worden verlengd. Een eventuele (gedeeltelijke)
afwijzing van een verzoek dient te worden gemotiveerd.
3. Tegen een afwijzing als bedoeld in het vorige lid kan betrokkene een klacht indienen op grond van
artikel 15 van dit reglement.
4. Oranjeborch draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, aanlevering, verwijdering of
afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 15 Klachtregeling
1. De betrokkene kan een klacht indienen indien deze van mening is dat de bepalingen van dit
reglement niet worden nageleefd en in het bijzonder indien deze bezwaren heeft tegen de (wijze van)
verwerking van diens persoonsgegevens.
2. Deze klacht dient te worden ingediend bij de directie van Oranjeborch via het e-mailadres
info@oranjeborch.nl.
3. De directie beoordeelt binnen 4 (vier) weken na ontvangst van de klacht of dit gerechtvaardigd is.
Indien de klacht gerechtvaardigd is, wordt de verwerking waartegen dit is gericht, beëindigd.
4. Een klacht tegen een eventuele ongegrondverklaring dan wel in bredere zin de toepassing/uitvoering
van dit privacy reglement kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Artikel 16 Ter inzage legging
Dit privacy reglement is te vinden op de website van Oranjeborch (www.oranjeborch.nl).
Tevens ligt dit reglement ter inzage op het kantoor van Oranjeborch te Nieuwegein.

Bezoekadres

Fultonbaan 14
3439 NE Nieuwegein

Telefoonnummer

030 - 6000 282